Statut
Fundacji Rozwoju Chirurgii Endowaskularnej
ENDOFOUND


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja ustanowiona została aktem notarialnym z dnia 17 maja 2012 roku, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Iwony Okołotowicz.
2. Fundatorem jest Michał Pankiewicz
3. Fundacja nosi nazwę "Fundacja Rozwoju Chirurgii Endowaskularnej "ENDOFOUND" i może posługiwać się nazwą w językach obcych.

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991, Nr 46, poz. 203 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz statutu.

§ 3
Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieokreślony.

§ 4
Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§ 5
Fundacja może używać pieczęci.

§ 6
Fundacja może używać znaku graficznego odróżniającego ją od innych tego typu jednostek i chronionego prawem.

§ 7
Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Zdrowia.Rozdział II
Cele, środki i zasady działania Fundacji

§ 8
Celami fundacji jest rozwijanie i propagowanie wiedzy na temat chirurgii endowaskularnej, wspieranie, prowadzenie i promocja prac badawczych oraz naukowych w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej w zakresie chirurgii endowaskularnej, popularyzowanie w środowisku medycznym aktualnego krajowego i międzynarodowego dorobku nauk medycznych i wiedzy o zdrowiu społeczeństwa, w tym wiedzy o metodach i środkach diagnostycznych i leczniczych, w zakresie chirurgii endowaskularnej,

§9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. udzielanie wsparcia organizacyjnego, merytorycznego lub finansowego inicjatywom w zakresie celów Fundacji,
2. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów, a także podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z osobami i instytucjami zainteresowanymi wspieraniem statutowej działalności Fundacji, niezależnie czy są to osoby prywatne czy instytucje publiczne lub pozarządowe,
3. niedochodowe tworzenie, organizowanie, finansowanie lub realizację programów edukacyjnych, naukowych lub badawczych, związanych z celami Fundacji,
4. wspieranie oddziałów chirurgii endowaskularnej, w leczeniu pacjentów oraz pomoc w rozwoju oddziałów chirurgii endowaskularnej , pozyskiwaniu środków na działalność zasadniczą, zakup sprzętu medycznego,
5. udzielanie stypendiów i grantów specjalizacyjnych w celu doskonalenia umiejętności specjalistycznych zakresie chirurgii i dziedzin powiązanych z chirurgią umożliwiających udział w różnych formach zdobywania wiedzy (sympozja, szkolenia, zjazdy, staże),Rozdział III
Organy Fundacji

§10
Organami Fundacji są Fundator i Zarząd Fundacji.

§11
1. Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatora.
2. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania Przez Fundatora.

§ 12
1. Zarząd Fundacji składa się z jednej lub więcej osób i jest powoływany na czas nieoznaczony.
2. W skład Zarządu może wchodzić Fundator.
3. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, a jeżeli jest więcej niż jednoosobowy, może również powołać Sekretarza i Wiceprezesa bądź Wiceprezesów.
4. Zarządu Fundacji może powoływać niebędące organami Fundacji ciała doradcze (np. rady programowe), w akcie powołania określając ich skład oraz zakres działania.

§13
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do zakresu kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących bieżącej działalności Fundacji takich jak:
a) zarządzanie majątkiem Fundacji,
b) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
c) powoływanie Biura Fundacji i ustalanie regulaminu jego pracy,
d) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji,
e) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody,
f) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji

§14
1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest samodzielnie Prezes lub dwaj członkowie Zarządu Fundacji łącznie.

§ 15
1. Do kompetencji Fundatora – oprócz uprawnień dotyczących wyboru i odwoływania członków zarządu - należy:
a) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu Fundacji,
b) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany celów Fundacji,
c) podejmowanie uchwał w przedmiocie połączenia z inną Fundacją
d) podejmowanie uchwał w przedmiocie likwidacji Fundacji,
e) wytyczanie kierunków jej działalności.
f) uczestniczenie w posiedzeniach zarządu

2. Fundatorowi nie przysługuje prawo nadzoru ani wydawania zarządowi wiążących poleceń w zakresie działalności Fundacji.Rozdział IV
Majątek Fundacji

§ 15
Środki finansowe wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji wynoszą 1000,00 zł (słownie: tysiąc) złotych.

§16
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz inne prawa nabyte przez Fundację.

§17
Fundacja czerpie środki finansowe z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji,
c) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
d) dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji,§ 18
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, przyjmuje ona spadek z dobrodziejstwem inwentarza lub go odrzuca.Rozdział V
Postanowienia Końcowe

§ 19
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 20
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku.

§ 21
Majątek powstały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 22
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie.